Jaarvergadering 2018

EHBO NEDERLAND

Rijssen, mei 2018
Secr.: G. Stip-Boerman
Jacob Reviusstraat 26
7461 ZN Rijssen
Tel: 06-19462175
E-mail: [email protected]

JAARVERGADERING

Het bestuur van EHBO NEDERLAND AFDELING
RIJSSEN nodigt u uit voor de jaarvergadering die zij
donderdag 31 mei2018 in ons gebouw ‘De Oude Plus’
aan de Roelf Bosmastraat 47, 7462 MZ Rijssen hoopt te houden.

Aanvang van deze vergadering: 19.30 uur

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de jaarvergadering gehouden op
donderdag 6 april 2017
3. Mededelingen
4. Korte toelichting op het concept AVG (Algmene Verordening Gegevensbescherming)
5. Jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar
6. Financieel overzicht van het afgelopen jaar
7. Verslag kascommissie + benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend:
De heer J. Baan (herkiesbaar)
Mevr. M. Steenbergen (herkiesbaar)
Tegenkandidaten kunnen zich tot 25 mei 2018
schriftelijk melden.
9. Huldiging jubilarissen
10. Uitreiking diploma’s cursisten
11. Rondvraag. Wilt u belangrijke vragen vooraf schriftelijk indienen?
12. Sluiting

Na afloop van de vergadering kunt u onder het genot
van een hapje en drankje nog even gezellig napraten.

Namens het bestuur de secretaresse:
G. Stip-Boerman