Agenda jaarvergadering 2019

By 25 mei 2019Algemeen

EHBO NEDERLAND

 

 

Rijssen, juni 2019
Secr.: G. Stip-Boerman
Jacob Reviusstraat 26
7461 ZN Rijssen
Tel: 06-19462175
E-mail: [email protected]

JAARVERGADERING
Het bestuur van EHBO NEDERLAND AFDELING
RIJSSEN nodigt u uit voor de jaarvergadering die zij
donderdag 13 juni 2019 om 19.30 uur in ons gebouw ‘De Oude Plus’
aan de Roelf Bosmastraat 47, 7462 MZ Rijssen hoopt te houden.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de jaarvergadering gehouden op
donderdag 31 mei 2018
3. Mededelingen
4. Toelichting en vaststellen AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
5. Jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar
6. Financieel overzicht van het afgelopen jaar
7. Verslag kascommissie + benoeming nieuwe
kascommissie
8. Bestuursverkiezing:
Nieuw bestuurslid: Arjan Aal
(vervanger van Jarno Schreurs die tussentijds is afgetreden)
Aftredend: De heer H. Ligtenberg (herkiesbaar)
Mevr. E. Ligtenberg (herkiesbaar)
Mevr. G. Stip-Boerman (herkiesbaar)
Tegenkandidaten kunnen zich tot 6 juni 2019
schriftelijk melden bij de voorzitter ([email protected]).
9. Huldiging jubilarissen
10. Uitreiking diploma’s cursisten
11. Rondvraag
Wilt u belangrijke vragen vooraf schriftelijk indienen?
12. Sluiting

Na afloop van de vergadering kunt u onder het genot
van een hapje en drankje nog even gezellig napraten.
Namens het bestuur de secretaresse:
G. Stip-Boerman